Xymon
Current Status
Wed Nov 20 02:27:05 2019


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:92d15h10m pop3:green:92d15h10m pop3s:green:122d08h44m imap:green:92d15h10m imaps:green:9d20h48m rbl:green:17d18h29m - - - conn:green:92d15h49m - sslcert:green:42d20h54m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:92d15h10m pop3:green:92d15h10m pop3s:green:8d21h31m imap:green:92d15h10m imaps:green:127d05h29m - mq:green:26d13h07m spam:green:192d13h28m - conn:green:92d15h49m - sslcert:green:42d20h56m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:41d10h15m conn:clear:1090d17h26m http:green:41d10h15m sslcert:green:43d10h12m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:74d20h33m - http:green:78d05h27m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:78d05h27m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:26d09h34m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:26d09h34m sslcert:green:42d20h54m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:41d10h15m http:green:41d10h15m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:43d10h12m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:112d17h46m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:112d17h46m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:112d17h46m http:green:2d12h07m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:45d10h24m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:28d10h17m http:green:2d12h07m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:21d21h25m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:27d10h01m http:green:78d05h27m -
  vxymon.vserversbbd:green:2d12h07m xymond:green:2d11h58m xymongen:green:1380d08h07m xymonnet:green:133d14h33m http:green:1d21h45m -
Xymon 4.3.28