Xymon
Current Status
Thu Apr 22 18:53:20 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:16d12h22m pop3:green:74d10h31m pop3s:green:23d15h40m imap:green:74d10h31m imaps:green:28d15h14m rbl:green:368d10h56m - - - conn:green:339d00h47m - sslcert:green:16d12h22m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:16d12h22m pop3:green:74d10h31m pop3s:green:28d13h04m imap:green:74d10h31m imaps:green:28d23h48m - mq:green:25d23h56m spam:green:712d04h55m - conn:green:339d00h47m - sslcert:green:16d12h22m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:81d01h04m conn:clear:1610d08h52m http:green:81d01h04m sslcert:green:16d17h49m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:19d05h50m http:green:19d05h50m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:19d05h50m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:19d05h50m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:19d05h50m sslcert:green:15d12h22m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:97d20h51m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:97d20h51m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:127d04h07m http:green:12d06h40m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:55d00h20m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:548d01h43m http:green:12d06h40m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:84d23h33m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:12d06h37m http:green:19d05h50m -
  vxymon.vserversbbd:green:12d06h40m xymond:green:10d20h53m xymongen:green:1899d23h33m xymonnet:green:139d09h30m http:green:1d10h11m -
Xymon 4.3.28