Xymon
Current Status
Sun Sep 20 22:05:45 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:125d04h00m pop3:green:125d04h00m pop3s:green:94d16h09m imap:green:125d04h00m imaps:green:64d03h48m rbl:green:154d14h09m - - - conn:green:125d04h00m - sslcert:green:42d15h30m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:125d04h00m pop3:green:125d04h00m pop3s:green:77d16h45m imap:green:125d04h00m imaps:green:172d14h58m - mq:green:17d05h56m spam:green:498d08h07m - conn:green:125d04h00m - sslcert:green:42d15h30m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:172d07h25m conn:clear:1396d12h04m http:green:172d07h25m sslcert:green:103d05h08m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:99d10h59m - http:green:99d10h59m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:99d10h59m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:27d14h46m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:27d14h46m sslcert:green:41d15h32m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:172d14h58m http:green:172d14h58m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:103d05h08m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:257d19h41m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:257d19h41m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:418d12h24m http:green:4d14h52m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:81d00h48m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:334d04h56m http:green:4d14h52m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:81d00h48m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:4d19h55m http:green:99d10h59m -
  vxymon.vserversbbd:green:4d14h52m xymond:green:5d06h24m xymongen:green:1686d02h46m xymonnet:green:172d00h02m http:green:4d14h52m -
Xymon 4.3.28