Xymon
Current Status
Tue Jun 25 11:40:59 2019


   
Network
conn info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:1d04h32m http:green:1d04h32m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:1d04h32m xymond:green:2d12h20m xymongen:green:1232d16h21m xymonnet:green:203d20h02m http:green:1d04h32m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:1d04h32m http:green:1d04h32m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:1d04h32m sslcert:green:1d04h32m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:19d21h27m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:19d21h27m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:216d02h38m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:19d21h27m http:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:1d04h32m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:159d18h14m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:360d04h50m http:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:1d04h32m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:44d21h47m pop3:green:44d21h47m pop3s:green:44d21h47m imap:green:44d21h47m imaps:green:44d21h47m rbl:green:39d03h43m - - - - conn:green:44d21h47m - sslcert:green:17d05h05m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:44d21h47m pop3:green:44d21h47m pop3s:green:44d21h47m imap:green:44d21h47m imaps:green:44d21h47m - mq:green:29d02h17m spam:green:44d21h42m - - conn:green:44d21h47m - sslcert:green:17d05h05m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:49d20h52m - conn:clear:943d01h40m http:green:49d20h52m sslcert:green:17d18h21m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.storner.pt- - - - - - - - - bw:green:6h50m conn:green:1d04h32m http:green:6h50m sslcert:green:1d04h32m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28