Xymon
Current Status
Mon Jul 26 21:36:00 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:111d15h04m pop3:green:169d13h14m pop3s:green:5d17h50m imap:green:169d13h14m imaps:green:5d17h50m rbl:green:463d13h39m - - - conn:green:434d03h30m - sslcert:green:51d15h05m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:111d15h04m pop3:green:169d13h14m pop3s:green:5d16h14m imap:green:169d13h14m imaps:green:3d16h13m - mq:green:56d01h39m spam:green:807d07h37m - conn:green:434d03h30m - sslcert:green:51d15h05m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:176d03h46m conn:clear:1705d11h35m http:green:176d03h46m sslcert:green:51d17h09m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:21d16h22m http:green:21d16h22m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:21d16h22m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:21d16h22m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:21d16h22m sslcert:green:21d16h22m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:192d23h34m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:192d23h34m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:222d06h50m http:green:18h18m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:21d16h22m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:643d04h26m http:green:18h18m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:21d16h22m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:18h18m http:green:21d16h22m -
  vxymon.vserversbbd:green:18h18m xymond:green:5d11h15m xymongen:green:1995d02h16m xymonnet:green:234d12h12m http:green:18h18m -
Xymon 4.3.28