Xymon
Current Status
Mon Mar 30 20:57:12 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:6h43m pop3:green:6h43m pop3s:green:6h43m imap:green:6h43m imaps:green:6h42m rbl:green:149d11h59m - - - conn:green:224d09h19m - sslcert:green:6h43m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:6h43m pop3:green:6h43m pop3s:green:6h43m imap:green:6h43m imaps:green:6h43m - mq:green:1d03h05m spam:green:324d06h59m - conn:green:224d09h19m - sslcert:green:6h43m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:6h43m conn:clear:1222d10h56m http:green:6h43m sslcert:green:6h43m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:18d13h26m - http:green:18d13h26m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:18d13h26m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:7h58m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:7h58m sslcert:green:18d13h26m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:6h43m http:green:6h43m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:6h43m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:83d18h33m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:83d18h32m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:244d11h16m http:green:7h58m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:18d13h30m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:160d03h47m http:green:7h58m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:18d13h30m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:yellow:7h57m http:green:18d13h26m -
  vxymon.vserversbbd:green:3d23h56m xymond:green:1m xymongen:green:1512d01h37m xymonnet:green:11m http:green:1d08h25m -
Xymon 4.3.28