Xymon
Current Status
Sat Mar 25 14:49:58 2023


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:89d06h21m pop3:green:237d02h12m pop3s:green:20d09h48m imap:green:237d02h12m imaps:green:19d10h17m rbl:green:1070d07h53m - - - conn:green:237d02h12m - sslcert:green:57d08h19m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:237d02h12m pop3:green:237d02h12m pop3s:green:50d09h49m imap:green:237d02h12m imaps:green:36d00h03m - mq:yellow:3d19h44m spam:green:237d02h08m - conn:green:237d02h12m - sslcert:green:57d08h16m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:237d02h16m conn:clear:2312d05h49m http:green:237d02h16m sslcert:green:57d09h47m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:4d04h55m http:green:4d04h58m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:4d04h58m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:4d04h58m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:4d04h58m sslcert:green:4d04h58m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:123d21h44m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:123d21h44m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:123d21h44m http:green:1d03h08m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:4d04h55m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:4d01h29m http:green:1d03h08m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:4d04h55m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:20h13m http:green:4d04h58m -
  vxymon.vserversbbd:green:4d04h55m xymond:green:7d00h43m xymongen:green:2601d20h30m xymonnet:green:7d00h07m http:green:4d04h55m -
Xymon 4.3.30