Xymon
Current Status
Sat Oct 31 22:54:13 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:166d05h48m pop3:green:166d05h48m pop3s:green:135d17h57m imap:green:166d05h48m imaps:green:105d05h37m rbl:green:195d15h57m - - - conn:green:166d05h48m - sslcert:green:23d17h22m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:166d05h48m pop3:green:166d05h48m pop3s:green:118d18h34m imap:green:166d05h48m imaps:green:213d16h47m - mq:green:58d07h45m spam:green:539d09h56m - conn:green:166d05h48m - sslcert:green:23d17h22m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:213d09h13m conn:clear:1437d13h53m http:green:213d09h13m sslcert:green:24d06h58m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:140d12h48m - http:green:140d12h48m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:140d12h48m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:68d16h34m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:68d16h34m sslcert:green:22d17h21m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:213d16h47m http:green:213d16h47m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:24d06h58m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:298d21h30m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:298d21h29m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:459d14h13m http:green:29d00h57m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:2d05h51m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:375d06h44m http:green:29d00h57m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:2d05h51m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:45d21h44m http:green:140d12h48m -
  vxymon.vserversbbd:green:18d05h25m xymond:green:9d13h52m xymongen:green:1727d04h34m xymonnet:green:213d01h50m http:green:18d05h25m -
Xymon 4.3.28