Xymon
Current Status
Wed May 31 21:11:20 2023


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:9d22h43m pop3:green:304d07h34m pop3s:green:9d17h38m imap:green:304d07h34m imaps:green:24d00h16m rbl:green:1137d13h14m - - - conn:green:304d07h34m - sslcert:green:3d14h37m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:9d22h43m pop3:green:304d07h34m pop3s:green:117d15h10m imap:green:304d07h34m imaps:green:18d15h24m - mq:green:1d07h34m spam:green:304d07h29m - conn:green:304d07h34m - sslcert:green:3d14h37m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:304d07h37m conn:clear:2379d11h10m http:green:304d07h37m sslcert:green:4d05h42m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:35d06h31m http:green:35d06h31m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:35d06h31m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:35d06h31m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:35d06h31m sslcert:green:35d06h31m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:10d18h44m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:191d03h05m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:191d03h05m http:green:5d07h25m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:35d06h31m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:71d06h51m http:green:5d07h25m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:35d06h31m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:5d07h22m http:green:35d06h31m -
  vxymon.vserversbbd:green:5d07h25m xymond:green:4h00m xymongen:green:2669d01h51m xymonnet:green:1d00h14m http:green:5d07h25m -
Xymon 4.3.30