Xymon
Current Status
Thu Aug 11 01:07:27 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:10d11h30m pop3:green:10d11h30m pop3s:green:351d01h55m imap:green:10d11h30m imaps:green:347d07h54m rbl:green:843d17h10m - - - conn:green:10d11h30m - sslcert:green:10d18h36m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:10d11h30m pop3:green:10d11h30m pop3s:green:218d01h32m imap:green:10d11h30m imaps:green:383d19h44m - mq:yellow:53m spam:green:10d11h25m - conn:green:10d11h30m - sslcert:green:10d18h33m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:10d11h34m conn:clear:2085d15h06m http:green:10d11h34m sslcert:green:10d20h04m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:61d06h46m http:green:61d06h46m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:61d06h46m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:61d06h46m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:61d06h46m sslcert:green:50d18h34m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:143d05h25m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:143d05h25m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:143d05h25m http:green:11h21m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:10d11h08m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:251d13h29m http:green:8d11h59m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:10d11h23m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:57d08h02m http:green:61d06h46m -
  vxymon.vserversbbd:green:9d13h59m xymond:green:20h38m xymongen:green:2375d05h47m xymonnet:green:142d12h34m http:green:9d13h59m -
Xymon 4.3.30