Xymon
Current Status
Thu Dec 08 10:19:08 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:10d03h48m pop3:green:129d21h41m pop3s:green:3h22m imap:green:129d21h41m imaps:green:18h19m rbl:green:963d03h22m - - - conn:green:129d21h41m - sslcert:green:10d03h48m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:129d21h41m pop3:green:129d21h41m pop3s:green:11d02h52m imap:green:129d21h41m imaps:green:9d09h30m - mq:yellow:22h45m spam:green:129d21h37m - conn:green:129d21h41m - sslcert:green:10d03h47m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:129d21h45m conn:clear:2205d01h18m http:green:129d21h45m sslcert:green:10d05h13m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:36d17h39m http:green:36d17h43m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:36d17h43m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:36d17h43m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:36d17h43m sslcert:green:36d17h43m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:16d17h13m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:16d17h13m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:16d17h13m http:green:10d06h32m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:36d17h39m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:370d23h41m http:green:10d06h32m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:36d17h39m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:36d17h39m http:green:36d17h43m -
  vxymon.vserversbbd:green:10d06h32m xymond:green:7h14m xymongen:green:2494d15h59m xymonnet:green:261d22h46m http:green:10d06h32m -
Xymon 4.3.30