Xymon
Current Status
Wed Jun 03 23:51:33 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:16d05h46m pop3:green:16d05h46m pop3s:green:16d05h28m imap:green:16d05h46m imaps:green:63d16h44m rbl:green:45d15h54m - - - conn:green:16d05h46m - sslcert:green:63d16h44m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:16d05h46m pop3:green:16d05h46m pop3s:green:63d16h44m imap:green:16d05h46m imaps:green:63d16h44m - mq:green:4d15h55m spam:green:389d09h53m - conn:green:16d05h46m - sslcert:green:63d09h11m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:63d09h11m conn:clear:1287d13h50m http:green:63d09h11m sslcert:green:63d09h11m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:55d05h09m - http:green:55d05h09m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:55d05h09m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:22d16h03m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:22d16h03m sslcert:green:55d05h09m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:63d16h44m http:green:63d16h44m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:63d16h44m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:148d21h27m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:148d21h27m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:309d14h10m http:green:16d05h31m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:32d06h51m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:225d06h42m http:green:16d05h31m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:32d06h51m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:55d05h09m http:green:55d05h09m -
  vxymon.vserversbbd:green:16d05h31m xymond:green:5d16h47m xymongen:green:1577d04h32m xymonnet:green:63d01h48m http:green:16d05h31m -
Xymon 4.3.28