Xymon
Current Status
Tue Aug 11 05:26:40 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:84d11h21m pop3:green:84d11h21m pop3s:green:53d23h30m imap:green:84d11h21m imaps:green:23d11h09m rbl:green:113d21h30m - - - conn:green:84d11h21m - sslcert:green:1d22h51m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:84d11h21m pop3:green:84d11h21m pop3s:green:37d00h06m imap:green:84d11h21m imaps:green:131d22h19m - mq:green:4d16h51m spam:green:457d15h28m - conn:green:84d11h21m - sslcert:green:1d22h51m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:131d14h46m conn:clear:1355d19h25m http:green:131d14h46m sslcert:green:62d12h29m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:58d18h20m - http:green:58d18h20m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:58d18h20m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:5d12h04m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:5d12h04m sslcert:green:22h52m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:131d22h19m http:green:131d22h19m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:62d12h29m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:217d03h02m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:217d03h02m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:377d19h45m http:green:22d07h56m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:40d08h09m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:293d12h17m http:green:22d07h56m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:40d08h09m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:31d06h44m http:green:58d18h20m -
  vxymon.vserversbbd:green:31d05h59m xymond:green:8d21h42m xymongen:green:1645d10h07m xymonnet:green:131d07h23m http:green:1d21h30m -
Xymon 4.3.28