Xymon
Current Status
Tue Dec 01 12:23:17 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:196d19h17m pop3:green:196d19h17m pop3s:green:166d07h26m imap:green:196d19h17m imaps:green:135d19h06m rbl:green:226d05h26m - - - conn:green:196d19h17m - sslcert:green:54d06h51m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:196d19h17m pop3:green:196d19h17m pop3s:green:149d08h03m imap:green:196d19h17m imaps:green:244d06h16m - mq:green:88d21h14m spam:green:569d23h25m - conn:green:196d19h17m - sslcert:green:54d06h51m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:243d22h42m conn:clear:1468d03h22m http:green:243d22h42m sslcert:green:54d20h27m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:171d02h17m - http:green:171d02h17m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:171d02h17m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:99d06h03m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:99d06h03m sslcert:green:53d06h50m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:244d06h16m http:green:244d06h16m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:54d20h27m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dns dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdns:purple:5d04h59m dnsreg:green:329d10h59m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dk- dnsreg:green:329d10h59m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dk- dnsreg:red:6d09h23m http:green:59d14h26m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:32d19h20m trends:green:0.0.0.0
  xymon.com- dnsreg:green:405d20h13m http:green:59d14h26m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:32d19h20m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:76d11h13m http:green:171d02h17m -
  vxymon.vserversbbd:green:48d18h54m xymond:green:1d00h36m xymongen:green:1757d18h03m xymonnet:green:243d15h19m http:green:48d18h54m -
Xymon 4.3.28