Xymon
Current Status
Thu May 19 20:18:52 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:134d03h14m pop3:green:134d03h14m pop3s:green:267d21h06m imap:green:134d03h14m imaps:green:264d03h06m rbl:green:760d12h22m - - - conn:green:134d03h14m - sslcert:green:47d13h48m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:134d03h14m pop3:green:134d03h14m pop3s:green:134d20h44m imap:green:134d03h14m imaps:green:300d14h56m - mq:green:62d02h27m spam:green:1104d06h20m - conn:green:134d03h14m - sslcert:green:47d13h48m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:106d20h47m conn:clear:2002d10h18m http:green:106d20h47m sslcert:green:48d12h40m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:141d15h52m http:green:141d15h52m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:141d15h52m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:10d02h23m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:10d02h23m sslcert:green:10d02h23m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:60d00h37m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:60d00h37m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:60d00h37m http:green:7d03h23m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:86d14h53m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:168d08h40m http:green:7d03h23m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:86d14h53m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:3d17h38m http:green:141d15h52m -
  vxymon.vserversbbd:green:10d03h44m xymond:green:4d04h47m xymongen:green:2292d00h59m xymonnet:green:59d07h46m http:green:10d03h44m -
Xymon 4.3.30