Xymon
Current Status
Tue Jan 26 15:47:21 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:252d22h41m pop3:green:252d22h41m pop3s:green:13h58m imap:green:252d22h41m imaps:green:14h08m rbl:green:282d08h50m - - - conn:green:252d22h41m - sslcert:green:50d09h15m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:252d22h41m pop3:green:252d22h41m pop3s:green:14h08m imap:green:252d22h41m imaps:green:14h07m - mq:green:145d00h38m spam:green:626d02h49m - conn:green:252d22h41m - sslcert:green:50d09h15m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:300d02h07m conn:clear:1524d06h46m http:green:300d02h07m sslcert:green:50d22h51m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:32d02h08m http:green:32d02h08m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:32d02h08m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:32d02h08m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:32d02h08m sslcert:green:32d02h08m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:11d18h45m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:11d18h45m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:41d02h01m http:green:32d02h08m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:28d22h40m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:461d23h37m http:green:2d03h44m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:28d22h40m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:32d02h08m http:green:32d02h08m -
  vxymon.vserversbbd:green:32d02h08m xymond:green:22h51m xymongen:green:1813d21h27m xymonnet:green:53d07h24m http:green:32d02h08m -
Xymon 4.3.28