Xymon
Current Status
Mon Oct 21 12:00:27 2019


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:62d23h44m pop3:green:62d23h44m pop3s:green:92d17h17m imap:green:62d23h44m imaps:green:97d13h58m rbl:green:157d04h02m - - - conn:green:63d00h22m - sslcert:green:13d05h27m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:62d23h44m pop3:green:62d23h44m pop3s:green:97d14h08m imap:green:62d23h44m imaps:green:97d14h02m - mq:green:5d13h30m spam:green:162d22h02m - conn:green:63d00h22m - sslcert:green:13d05h29m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:11d18h49m conn:clear:1061d01h59m http:green:11d18h49m sslcert:green:13d18h45m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:45d05h06m - http:green:48d14h00m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:48d14h00m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:39d19h20m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:39d19h20m sslcert:green:13d05h27m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:11d18h49m http:green:11d18h49m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:13d18h45m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:83d02h19m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:83d02h19m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:83d02h19m http:green:35d23h20m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:15d18h57m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:54d15h40m http:green:27d09h28m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:48d13h55m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:48d14h00m http:green:48d14h00m -
  vxymon.vserversbbd:green:35d23h20m xymond:green:7d13h38m xymongen:green:1350d16h40m xymonnet:green:103d23h06m http:green:15d23h17m -
Xymon 4.3.28