Xymon
Current Status
Fri Feb 21 03:44:01 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:185d16h27m pop3:green:185d16h27m pop3s:green:18d22h35m imap:green:185d16h27m imaps:green:18d22h19m rbl:green:110d19h46m - - - conn:green:185d17h06m - sslcert:green:14d21h12m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:185d16h27m pop3:green:185d16h27m pop3s:green:18d22h44m imap:green:185d16h27m imaps:green:220d06h46m - mq:green:29d18h12m spam:green:285d14h45m - conn:green:185d17h06m - sslcert:green:14d21h12m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:134d11h32m conn:clear:1183d18h43m http:green:134d11h32m sslcert:green:14d09h25m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:167d21h50m - http:green:171d06h44m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:171d06h44m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:75d02h38m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:75d02h38m sslcert:green:14d21h09m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:134d11h32m http:green:134d11h32m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:14d09h25m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:45d02h19m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:45d02h19m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:205d19h03m http:green:10d18h52m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:18d10h43m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:121d11h34m http:green:10d18h52m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:54d22h45m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:6d23h09m http:green:171d06h44m -
  vxymon.vserversbbd:green:10d18h52m xymond:green:10d18h43m xymongen:green:1473d09h24m xymonnet:green:226d15h50m http:green:10d18h52m -
Xymon 4.3.28