Xymon
Current Status
Fri Dec 03 04:45:22 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:240d23h14m pop3:green:298d21h23m pop3s:green:100d06h32m imap:green:298d21h23m imaps:green:96d12h32m rbl:green:592d21h48m - - - conn:green:563d11h39m - sslcert:green:22h14m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:240d23h14m pop3:green:298d21h23m pop3s:green:119d09h09m imap:green:298d21h23m imaps:green:133d00h22m - mq:green:7d23h47m spam:green:936d15h47m - conn:green:563d11h39m - sslcert:green:22h14m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:52d22h01m conn:clear:1834d19h44m http:green:52d22h01m sslcert:green:1d00h30m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:3d23h43m http:green:3d23h43m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:3d23h43m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:3d23h43m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:3d23h43m sslcert:green:3d23h43m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:72d18h58m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:72d18h58m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:72d18h58m http:green:3d23h42m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:3d23h42m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:18h07m http:green:3d23h42m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:3d23h42m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:19h38m http:green:3d23h43m -
  vxymon.vserversbbd:green:3d23h42m xymond:green:8d06h21m xymongen:green:2124d10h25m xymonnet:green:363d20h22m http:green:3d23h42m -
Xymon 4.3.30