Xymon
Current Status
Sun Jan 26 21:38:14 2020


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:160d10h22m pop3:green:160d10h22m pop3s:green:14d16h08m imap:green:160d10h22m imaps:green:17d16h31m rbl:green:85d13h40m - - - conn:green:160d11h00m - sslcert:green:50d15h03m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:160d10h22m pop3:green:160d10h22m pop3s:green:12d16h12m imap:green:160d10h22m imaps:green:195d00h40m - mq:green:4d12h06m spam:green:260d08h40m - conn:green:160d11h00m - sslcert:green:50d15h07m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:109d05h26m conn:clear:1158d12h37m http:green:109d05h26m sslcert:green:50d13h02m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn doh http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:142d15h44m - http:green:146d00h38m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- - http:green:146d00h38m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- - http:green:49d20h32m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:49d20h32m sslcert:green:50d15h07m trends:green:0.0.0.0
  doh.hswn.dk- doh:green:109d05h26m http:green:109d05h26m info:green:0.0.0.0 - sslcert:green:50d13h02m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:19d20h14m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:19d20h14m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:180d12h57m http:green:49d20h32m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:53d04h41m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:96d05h28m http:green:49d20h32m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:29d16h39m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:49d20h29m http:green:146d00h38m -
  vxymon.vserversbbd:green:49d20h32m xymond:green:8d05h52m xymongen:green:1448d03h18m xymonnet:green:201d09h44m http:green:49d20h32m -
Xymon 4.3.28