Xymon
Current Status
Fri May 24 05:50:55 2024


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:132d10h18m pop3:green:280d20h53m pop3s:green:326d03h32m imap:green:280d20h53m imaps:green:316d02h28m rbl:green:1495d21h54m - - - conn:green:662d16h13m - sslcert:green:1d23h19m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:132d10h18m pop3:green:280d20h53m pop3s:green:284d16h53m imap:green:280d20h53m imaps:green:165d12h31m - mq:green:112d16h36m spam:green:662d16h09m - conn:green:662d16h13m - sslcert:green:1d23h20m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:13d20h36m conn:clear:2737d19h50m http:green:13d20h36m sslcert:green:122d11h52m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:17d04h19m http:green:17d04h19m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:17d04h19m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:17d04h19m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:17d04h19m sslcert:green:17d04h19m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:369d03h24m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:549d11h45m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:549d11h45m http:green:13d03h00m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:17d04h19m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:24d02h40m http:green:13d03h00m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:17d04h19m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:13d02h57m http:green:17d04h19m -
  vxymon.vserversbbd:green:13d03h00m xymond:green:6d01h33m xymongen:green:3027d10h31m xymonnet:green:52d08h19m http:green:13d03h00m -
Xymon 4.3.30