Xymon
Current Status
Wed Jun 16 09:25:08 2021


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:71d02h53m pop3:green:129d01h03m pop3s:green:37d05h45m imap:green:129d01h03m imaps:green:2d05h44m rbl:green:423d01h28m - - - conn:green:393d15h19m - sslcert:green:11d02h55m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:71d02h53m pop3:green:129d01h03m pop3s:green:9d02h41m imap:green:129d01h03m imaps:green:32d04h46m - mq:green:15d13h28m spam:green:766d19h27m - conn:green:393d15h19m - sslcert:green:11d02h55m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:135d15h36m conn:clear:1664d23h24m http:green:135d15h36m sslcert:green:11d04h58m info:green:192.168.20.124

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:20d21h43m http:green:20d21h43m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:20d21h43m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:20d21h04m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:20d21h04m sslcert:green:10d02h54m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:152d11h23m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:152d11h23m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:181d18h39m http:green:1h56m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:20d21h43m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:602d16h15m http:green:1h56m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:20d21h43m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:20d21h43m http:green:20d21h43m -
  vxymon.vserversbbd:green:1h56m xymond:green:1h46m xymongen:green:1954d14h05m xymonnet:green:194d00h01m http:green:1h56m -
Xymon 4.3.28