Xymon
Current Status
Sun Apr 21 08:18:13 2019


   
Network
conn ip link info trends

  ap-koekken.hswn.rv13conn:green:21d14h18m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  ap-kontor.hswn.rv13conn:green:21d14h18m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  usg.hswn.rv13conn:green:21d23h51m - - info:green:0.0.0.0 trends:green:0.0.0.0
  home.hswn.dk- ip:green:21d23h53m link:green:21d23h51m info:green:144.76.26.36 trends:green:144.76.26.36

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  blixen.hswn.dk- - - xymonnet:green:21d23h51m http:green:21d23h51m -
  vxymon.hswn.dkbbd:green:21d23h51m xymond:green:1d23h43m xymongen:green:1167d12h58m xymonnet:green:138d16h39m http:green:21d23h51m -

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:21d23h51m http:green:21d23h51m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:21d23h51m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:19h07m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:19h07m sslcert:green:12d15h05m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:19d13h25m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:19d13h25m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.comdnsreg:green:150d23h15m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:19d13h25m http:green:21d23h51m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:15d15h12m trends:green:0.0.0.0
  xymon.orgdnsreg:green:94d14h52m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:295d01h27m http:green:21d23h51m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:21d23h51m trends:green:0.0.0.0

 
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail bw conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:73d08h36m pop3:green:657d14h53m pop3s:green:657d14h53m imap:green:657d14h53m imaps:green:657d14h53m rbl:green:94d23h55m - - - - conn:green:659d16h35m - sslcert:green:12d15h00m info:green:192.168.20.6
  vmail.hswn.dksmtp:green:73d08h36m pop3:green:657d14h53m pop3s:green:657d14h53m imap:green:657d14h53m imaps:green:657d14h53m - mq:green:22d20h22m spam:green:634d17h16m - - conn:green:659d16h35m - sslcert:green:12d15h00m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:63d16h42m - conn:clear:877d22h17m http:green:63d16h42m sslcert:green:12d15h10m info:green:192.168.20.124
  bitwarden.storner.pt- - - - - - - - - bw:green:10h02m conn:green:21d23h51m http:green:10h02m sslcert:green:12d15h15m info:green:0.0.0.0
Xymon 4.3.28