Xymon
Current Status
Wed Jan 19 23:35:55 2022


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:14d07h31m pop3:green:14d07h31m pop3s:green:148d01h23m imap:green:14d07h31m imaps:green:144d07h23m rbl:green:640d16h39m - - - conn:green:14d07h31m - sslcert:green:48d17h05m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:14d07h31m pop3:green:14d07h31m pop3s:green:15d01h01m imap:green:14d07h31m imaps:green:180d19h13m - mq:green:46d01h05m spam:green:984d10h37m - conn:green:14d07h31m - sslcert:green:48d17h05m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:100d16h52m conn:clear:1882d14h35m http:green:100d16h52m sslcert:green:48d19h20m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:21d20h09m http:green:21d20h09m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:21d20h09m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:21d20h09m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:21d20h09m sslcert:green:21d20h09m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:120d13h49m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:120d13h49m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:120d13h49m http:green:1d16h26m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:21d20h11m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:48d12h58m http:green:1d16h26m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:21d20h11m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:7d20h43m http:green:21d20h09m -
  vxymon.vserversbbd:green:1d16h26m xymond:green:15d00h53m xymongen:green:2172d05h16m xymonnet:green:411d15h12m http:green:1d16h26m -
Xymon 4.3.30