Xymon
Current Status
Mon Feb 26 11:49:22 2024


   
Mail
smtp pop3 pop3s imap imaps rbl mq spam webmail conn http sslcert info

  mail.hswn.dksmtp:green:44d17h17m pop3:green:193d03h52m pop3s:green:238d10h30m imap:green:193d03h52m imaps:green:228d09h27m rbl:green:1408d04h52m - - - conn:green:574d23h12m - sslcert:green:34d05h16m info:green:192.168.20.6
  vmail.vserverssmtp:green:44d17h17m pop3:green:193d03h52m pop3s:green:196d23h52m imap:green:193d03h52m imaps:green:77d19h30m - mq:green:24d23h34m spam:green:574d23h07m - conn:green:574d23h12m - sslcert:green:34d05h16m info:green:0.0.0.0
  webmail.hswn.dk- - - - - - - - webmail:green:140d20h15m conn:clear:2650d02h48m http:green:140d20h43m sslcert:green:34d18h50m info:green:192.168.20.131

 
Web
conn http info mythtv sslcert trends

  www.hswn.dkconn:green:99d06h51m http:green:99d06h51m info:green:192.168.1.1 - - trends:green:192.168.1.1
  henrik.hswn.dk- http:green:99d06h51m info:green:0.0.0.0 - - trends:green:0.0.0.0
  tv.hswn.dk- http:green:99d06h51m info:green:0.0.0.0 mythtv:green:99d06h51m sslcert:green:74d05h16m trends:green:0.0.0.0

 
Domains
dnsreg http info sslcert trends

  hswn.dkdnsreg:green:281d10h22m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  storner.dkdnsreg:green:461d18h43m - info:green:0.0.0.0 - trends:green:0.0.0.0
  xymon.dkdnsreg:green:461d18h43m http:green:17h01m info:green:0.0.0.0 sslcert:yellow:11d15h18m trends:green:0.0.0.0
  xymon.comdnsreg:green:341d22h29m http:green:17h01m info:green:0.0.0.0 sslcert:green:13d18h50m trends:green:0.0.0.0

 
Xymon
bbd xymond xymongen xymonnet http sslcert

  sophia.hswn.rv13- - - xymonnet:green:30d17h41m http:green:99d06h51m -
  vxymon.vserversbbd:green:17h01m xymond:green:6d07h49m xymongen:green:2939d17h29m xymonnet:green:5d03h01m http:green:17h01m -
Xymon 4.3.30